» S系列育肥猪复合预混料

S系列育肥猪复合预混料

2016-08-22   2,797 views   
S系列育肥猪复合预混料

S系列

4%育肥猪复合预混料
 
产品特点
◇  用赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、色氨酸、精氨酸进行氨基酸平衡,饲粮粗蛋白可以减低1-2%,效果更佳;
◇  添加植物提取物,改善机体抗氧化性能,增进机体健康;
◇  加入甘氨酸系列微量元素,吸收更佳,体质更健康,体型更好,排污更少;

◇  用玉米净能体系CNE计算配方,各种营养更加平衡,减少体内外氨气影响。

S系列 4%肉猪复合预混料

 

 

小猪

20-40kg

 

中猪

40-60kg

 

大猪

60kg-上市

 

玉米

 

68

 

62.5

 

67

 

62

 

67

 

65

 

麦麸

 

 

5

 

6

 

12

 

7

 

10

 

豆粕

 

26

 

25.5

 

21

 

19

 

20

 

18

 

50%脂肪粉

 

2

 

3

 

2

 

3

 

2

 

3

 

S1

 

4

 

4

 

 

 

 

 

S2

 

 

 

4

 

4

 

 

 

S3

 

 

 

 

 

4

 

4

 

合计

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

S系列 

8%育肥猪复合预混料

 

S1-8 8%小猪复合预混料

 

原料

 

玉米

 

豆粕

 

膨化大豆

 

麦麸

 

S1-8

 

合计

 

配方一

 

62

 

25

 

 

5

 

8

 

100

 

配方二

 

60

 

18

 

9

 

5

 

8

 

100

 

S2-8 8%中猪复合预混料

 

原料

 

玉米

 

豆粕

 

膨化大豆

 

麦麸

 

S2-8

 

合计

 

配方一

 

65

 

22

 

 

5

 

8

 

100

 

配方二

 

63

 

15

 

9

 

5

 

8

 

100

 

S3-8 8%大猪复合预混料

 

原料

 

玉米

 

豆粕

 

膨化大豆

 

麦麸

 

S3-8

 

合计

 

配方一

 

67

 

20

 

 

5

 

8

 

100

 

配方二

 

65

 

13

 

9

 

5

 

8

 

100

 

使用方法及注意事项

◇  按照推荐配方,将各种原料粉碎,混合均匀后使用;

◇  选择新鲜无霉变的新鲜原料,如果在湿度大的天气,原料易霉变的季节,建议按照推荐剂量添加霉菌吸附剂;

◇  产品置于阴凉干燥通风处保存;

◇  开袋后尽快用完,确保新鲜。